Wesołe zabawy z literami - scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich.

Scenariusz sytuacji edukacyjnej z obszaru aktywności językowej

Opracowanie: nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 48 w Łodzi -Karola Pipiak

Temat zajęcia: Wesołe zabawy z literami.

Cele ogólne:              

 • utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych;
 • utrwalenie wiadomości dotyczących samogłosek i spółgłosek;
 • rozwijanie aktywności twórczej.

Cele operacyjne:
Dziecko w wyniku podjętej aktywności:

 • odczytuje wielkie i małe litery pisane i drukowane
 •  odszukuje drukowane odpowiedniki wielkich i małych liter pisanych;
 • klasyfikuje odpowiedniki fonetyczne liter na samogłoski i spółgłoski;
 • dokonuje przekształcenia graficznego litery pisanej.

Metody pracy:

 • czynne -samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania;
 • słowne -rozmowa, objaśnienia i instrukcje, społecznego porozumienia;
 • oglądowe -obserwacja, pokaz;
 • techniki twórczego myślenia – przekształcenia.

Formy organizacyjne: z całą grupą, zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: kartoniki tekturowe z pisanym i drukowanym, wielkimi i małymi literami, „pudełko literowe”, chusta animacyjna, koła serso /lub szarfy/, kartony z literami pisanymi wielkimi i małymi, kredki, flamastry, magnetofon, płyta z nagraniami muzyki instrumentalnej.

Przebieg:
1.Zabawa pt.„Loteryjka literowa” z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Na podłodze leży rozłożona chusta. Każde pole chusty oznaczone jest literą /na zewnętrznej stronie każdego pola chusty leży po jednym kartoniku literowym- z wielką lub małą literą pisaną/. Obok chusty, w dużych kołach serso /lub szarfach/ leżą kartoniki tworząc zbiory rozłączne liter drukowanych/osobno np. r, R, a, A itd./. W każdym kole znajduje się po kilka kartoników tej samej litery. Dzieci chodzą po chuście w rytm muzyki, w wyznaczonym kierunku np. w kierunku ruchu wskazówek zegara. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i odczytują litery na polu, na którym się zatrzymały /na każdym polu może stanąć więcej niż jedno dziecko/. Następnie dzieci wychodzą z chusty, wybierają z kół serso kartonik z odpowiednikiem drukowanym odczytanej litery i wracają z nim na swoje pole. Powtórka zabawy.

2. Zabawa pt. „Literowa ulewa” z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Dzieci rozkładają na chuście cały przygotowany zbiór kartoników literowych drukowanych oraz pisanych. Trzymając chustę falują nią starając się, aby wszystkie kartoniki spadły z niej „ulewą” na podłogę. Resztę nie zrzuconych „kropli strząsa wiatr”- zdejmuje z chusty nauczycielka. Pustą chustę dzieci rozkładają ponownie na podłodze. Następnie realizują zadanie nauczycielki: „bierzcie po jednym kartoniku z literą, odczytajcie i sprawdźcie, czy jest ona samogłoską, czy spółgłoską. Jeżeli stwierdzicie, że jest samogłoską- odłóżcie kartonik na dowolne czerwone pole chusty, jeżeli spółgłoską na niebieskie pole”.  Po zakończonej klasyfikacji dzieci ponownie robią „deszczową ulewę”.

3. Zabawa pt. „Bal literowych par”.

W „literowym pudełku” znajdują się kartoniki z literami wielkimi i małymi, pisanymi oraz  drukowanymi. Dzieci losują po jednym kartoniku. Trzymając w ręce kartonik swobodnie interpretują ruchem linię melodyczną utworu instrumentalnego, odtwarzanego z CD.  Na przerwę w muzyce i hasło nauczycielki „litera szuka pary” dzieci szukają kolegi z kartonikiem, na którym jest odpowiednik litery wylosowanej przez niego - litera pisana /lub odpowiednio drukowana/, wielka lub mała. Dzieci przedstawiają się, np. „jestem małe, pisane r- a ty?. Kolega w parze odpowiada. Literowe pary tańczą w kołach przy muzyce. Powtórka zabawy, po ponownych losowaniach.

4. Ćwiczenie ortofoniczno- emisyjne pt. „Literowy koncert”.

Dzieci siadają na dywanie, trzymając w rękach kartoniki wylosowane we wcześniejszej zabawie. Realizują polecenia nauczycielki, np.: „śpiewają jednocześnie litery r i a ”, „śpiewają litery m i o”…, „śpiewają wszystkie litery razem”. „Śpiew liter’ w polega na intonowaniu melodii znanej wszystkim piosenki, np.„ Jedzie pociąg z daleka” na głoskach, odpowiadających wylosowanym literom.

4. Zabawa pt. „Włóczkowy alfabet”.

Dzieci losują /lub wybierają/ po jednym kartonie, z wielką lub małą literą pisaną. „Piszą literę włóczką” – układają jej kształt „po śladzie”. Każde dziecko odczytuje „napisaną przez siebie literę”, mówiąc, np. „napisałem małą literę a”.

5. Ćwiczenie graficzne – przekształcenie, pt. „Śmieszny alfabet”.

Dzieci przechodzą do stolika z kartonami, wylosowanymi w poprzedniej zabawie. Korzystając z flamastrów i kredek, dorysowują dowolne elementy zmieniając litery w dowolny przedmiot. Nadają tytuły swoim pracom: „moją literę… zmieniłem w...". Aranżacja na tablicy ściennej wystawki „Śmiesznego alfabetu”.

6. Omówienie aktywności grupy. Udział dzieci w likwidacji zajęcia.