REGULAMIN KONKURSU - Nauczyciel przewodnikiem i kreatorem rozwoju ucznia klasy I

ORGANIZATOR KONKURSU
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

ADRESACI KONKURSU
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej łódzkich szkół podstawowych

CELE KONKURSU:

 • inspirowanie nauczycieli do projektowania procesu kształcenia zorientowanego na wyzwalanie aktywności i rozwijanie samodzielności małego dziecka
 • upowszechnianie oryginalnych rozwiązań edukacyjnych, ukierunkowanych na wielostronny rozwój ucznia klasy I, ze szczególnym uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja konkursowa będzie oceniać opracowane przez nauczycieli scenariusze zajęć zintegrowanych przeznaczone dla uczniów klasy I szkoły podstawowej.

KRYTERIA OCENY

 • poprawność merytoryczna i metodyczna
 • dobór form i metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących
 • zróżnicowanie zadań pod kątem indywidualnych możliwości uczniów
 • oryginalność zaplanowanych sytuacji edukacyjnych
 • tworzenie warunków do wyzwalania aktywności uczniów

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

STRUKTURA I ZASIĘG KONKURSU
Konkurs jednostopniowy – etap łódzki

TERMINARZ KONKURSU
Opracowany scenariusz należy przesłać do 30 kwietnia 2013r. na adresy e-mail doradców metodycznych:

derewlanahanna@interia.pl – nauczyciele z dzielnic: Polesie, Górna

olaproc@wp.pl – nauczyciele z dzielnicy Bałuty

akacprzak@wckp.lodz.pl – nauczyciele z dzielnic: Śródmieście, Widzew

SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl,
do dnia 21 czerwca 2013r. oraz na podsumowaniu konkursu, którego termin i miejsce zostanie przekazane uczestnikom
poprzez informację przesłaną do szkół.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Struktura scenariusza:
 • tytuł – Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I opracowany przez …
 • temat dnia
 • cele ogólne
 • cele operacyjne
 • metody wg określonego autora
 • formy organizacyjne
 • materiały i środki dydaktyczne
 • przebieg zajęć: dokładny opis sytuacji zadaniowych przedstawiony  od strony działań podejmowanych przez uczniów
 • załączniki, np.: karty pracy, materiał źródłowy, tekst wiersza, zagadki, krzyżówka, ilustracja itp. (w przypadku umieszczenia materiałów innych autorów niezbędne jest wskazanie źródła)
 1. Wymogi techniczne opracowania scenariusza:
 • czcionka Times New Roman
 • rozmiar – 12
 • pogrubione nazwy elementów struktury scenariusza
 1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać 1 scenariusz.
 2. Dla zainteresowanych nauczycieli istnieje możliwość konsultacji indywidualnych, po ustaleniu terminu spotkania z doradcą metodycznym.
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymają dyplomy, nagrodzone scenariusze zostaną zamieszczone w publikacji Przez zabawę i działania w klasie I.
 4. Sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie podlegają rozstrzygnięciu komisji konkursowej.