Priorytety Pracowni w Zakresie doskonalenia i doradztwa zawodowego na bieżący rok szkolny

Ośrodek/Pracownia
Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik
Hanna Derewlana

Specyfika działalności
Prace doradców metodycznych koncentrują się na integracji oddziaływań adresowanych do obu środowisk edukacyjnych w zakresie:

 • diagnozowania potencjału dzieci,
 • wspierania rozwoju dzieci oraz upowszechniania ich osiągnięć,
 • propagowania innowacyjnych koncepcji i rozwiązań edukacyjnych, wspomagania dyrektorów, nauczycieli i rodziców w tworzeniu środowiska przyjaznego edukacji małego dziecka.

Adresaci
Dyrektorzy,  nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych (nauczycieli I etapu kształcenia i świetlic)

Lp.

Cele/zadania

Tematyka/formy                        

Osoba odpowiedzialna

1.

Wspieranie przedszkoli i szkół podstawowych, dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolach i szkołach podstawowy

 • Konstruowanie indywidualnych programów działań korygująco-wspierających w przedszkolu
  z wykorzystaniem wybranych metod i form pracy (warsztaty, spotkania z radami pedagogicznymi)
 • Organizacja i projektowanie działań w zespołach wspierających dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (warsztaty, spotkania z zespołami przedmiotowymi)
 • Sposoby wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (warsztaty)
 • Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - metody i formy pracy (spotkania zespołu metodycznego

Anna Koralewska

 Beata Wosińska
Hanna Derewlana

 Beata Wosińska
Hanna Derewlana

Aleksandra Proc
Hanna Derewlana 

2.

Wspomaganie dyrektorów i nauczycieli, przedszkoli oraz rodziców w aspekcie efektywnego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole

 • Edukacja matematyczna i językowa w aspekcie rozwoju dziecka (warsztaty, zajęcia modelowe)
 • Rola dyrektora w projektowaniu i organizowaniu procesu edukacyjnego w przedszkolu (spotkania w ramach Akademii Dyrektora Przedszkol

 

  

 


Anna Koralewska
Aleksandra ProcMałgorzata Marczak
Beata Wosińska

.

3.

Przygotowanie dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do optymalnego organizowania środowiska edukacyjnego przyjaznego małemu dziecku

 • Praca z dzieckiem 6-letnim w aspekcie zmian w podstawie programowej (warsztaty, zajęcia modelowe, spotkania z zespołami przedmiotowymi)
 • Radosna szkoła- radosne dziecko w edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty, zajęcia modelowe, spotkania zespołów przedmiotowych)
 • Wybrane metody i formy pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo w świetlicy szkolnej (warsztaty, zajęcia modelowe)
 • Adaptacja dziecka do warunków szkolnych (spotkania zespołu zadaniowego, zajęcia modelowe, warsztaty)
 • Diagnoza osiągnięć dzieci w klasach I-III (spotkania zespołu zadaniowego)
 • Aranżacja ogrodów ukierunkowana na rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka (spotkania zespołu metodycznego i zespołów przedmiotowych, zajęcia modelowe)Aleksandra Proc
Hanna Derewlana
 Katarzyna Gizewska

 

 Aleksandra Proc
Anna Koralewska

Aleksandra ProcAleksandra Proc
Anna Koralewska

 

 

4.

Wytwarzanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-metodycznych we współpracy  z przedszkolami i szkołami podstawowymi 

 • Twórcza adaptacja koncepcji pracy z dziećmi
  w oparciu o teorię Howarda Gardnera (spotkania zespołu innowacyjnego, warsztaty, spotkania z radami pedagogicznymi, spotkania z rodzicami)
 • Metoda projektu  w pracy z małym dzieckiem (warsztaty, spotkania z zespołami przedmiotowymi, prezentacje)
 • Elementy metodyki zuchowej w przedszkolu i w świetlicy szkolnej (warsztaty, prezentacja)
 • Wielozmysłowe poznawanie świata w oparciu o program Poranny Krąg (spotkania zespołu metodycznego, zajęcia modelowe)


Beata Wosińska
Małgorzata Marczak

 

 Hanna Derewlana
Beata Wosińska

Małgorzata Marczak
Katarzyna Gizewska,

Małgorzata Marczak
 

 

5.

Upowszechnianie osiągnięć nauczycieli
i dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych

 • Niekonwencjonalne metody i techniki: plastyczne, muzyczno-ruchowe, rękodzielnicze
  i sposoby ich wykorzystania przez nauczycieli przedszkoli, klas I-III i świetlic (spotkania zespołów metodycznych, warsztaty, prezentacje, zajęcia modelowe)
 • Organizacja: wernisażu „Łódź w oczach dzieci"
 • Konkursu plastycznego „Dbajmy o nasza ziemię”
 • Przeglądu Tanecznego „Łączy nas piosenka i taniec”
 • Festiwalu Teatrów dla Dzieci
  w Wykonaniu Dorosłych
 • Konkursu Piosenki Obcojęzycznej,
 • Ogólnołódzkiego Konkursu „Ele- mele umiem wiele”,(spotkania zespołów, prezentacje, konsultacje grupowe i indywidualne)
 • Prezentacje dobrych praktyk w różnych obszarach edukacyjnych (zajęcia modelowe, konferencje,  artykuły, materi

Hanna Derewlan
Katarzyna Gizewska
Anna Koralewska
Aleksandra Proc
Agnieszka Kacprzak
Beata Wosińska
Małgorzata Marczak

 

 

6.

Wspieranie nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w stosowaniu nowych technologii w procesach uczenia się
i doskonalenia pracy

 • Programy multimedialne i ich wykorzystanie w rozwijaniu zainteresowań dzieci  (warsztaty)
 • Techniki informacyjne w organizowaniu warsztatu pracy nauczyciela

Katarzyna Gizewska
Małgorzata Marczak