Informacja o bezpłatnych studiach podyplomowych

Informujemy, że na  zlecenie Ministra Edukacji i Nauki w 2022 r. rozpoczął się cykl bezpłatnych dwusemestralnych doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli na 3 kierunkach.Wymienione poniżej uczelnie do 31 grudnia 2022 r. podjęły się realizacji studiów podyplomowych na kierunkach:I.      „Doradca Rodziny”1.      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy;2.      Uniwersytet Szczeciński;3.      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;4.      Akademia Zamojska;5.      Uniwersytet Zielonogórski.Studia umożliwią uzyskanie kompetencji i doświadczenia dotyczącego wsparcia informacyjnego rodziny i dziecka w obszarze przysługujących im praw, wynikających z międzynarodowych konwencji, prowadzenia poradnictwa w zakresie: trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka/ucznia, wsparcia psychologicznego, dostępu do rehabilitacji, oceny potrzeb dziecka/ucznia/rodziny w procesie oceny funkcjonalnej, planowania pracy z dzieckiem/uczniem, jego rodziną i środowiskiem.

II.     „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami
o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”.
1.      Uniwersytet w Białymstoku;2.      Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;3.      Uniwersytet Śląski;4.      Uniwersytet Gdański;5.      Uniwersytet Warszawski.Studia są adresowane do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi. Na studiach tych nauczyciele  będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

III.    „Studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów”1.      Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;2.      Katolicki Uniwersytet Lubelski;3.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;4.      Uniwersytet Łódzki;5.      Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Studia pozwolą uzyskać praktyczne umiejętności udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych.