Nowoczesny model pracy z dzieckiem w przedszkolu – adaptacja koncepcji inteligencji wielorakich H. Gardnera - PM 76

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 76 w Łodzi

Tytuł: Nowoczesny model pracy z dzieckiem w przedszkolu – adaptacja koncepcji inteligencji wielorakich H. Gardnera.

Autor/autorzy: dyrektor Beata Seta, koordynator: Alicja Sztorc Przedszkole Miejskie nr 76

Osoba promująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak

Opis inicjatywy z zaakcentowaniem oryginalności (istoty nowego) rozwiązania:

Przedszkole od wielu lat cieszy się w środowisku lokalnym dużym uznaniem. Stwarza warunki sprzyjające harmonijnemu, wszechstronnemu, rozwojowi wychowanków oraz zaspokajaniu ich potrzeb we wszystkich sferach. Wspiera rozwój dzieci wdrażając i stosując nowoczesne metody
i formy pracy. Współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzec oświaty oraz aktywizuje rodziców do świadomego zaangażowania w rozwoju swoich dzieci w aspekcie poznawczym i wychowawczym.

W przedszkolu od roku szkolnego 2011/2012 wdrażana jest koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Na potrzeby tej koncepcji zostały przearanżowane sale przedszkolne, tak by dzieci mogły w różnych sytuacjach edukacyjnych stymulować i rozwijać wszystkie typy inteligencji. Z dużym udziałem samych nauczycielek oraz aktywnej współpracy rodziców
w salach przygotowano różnorodny materiał edukacyjny umożliwiający samodzielne poznawanie, doświadczanie i uczenie się małego dziecka. W wyznaczonych miejscach sali powstały Planety: główkowania, mowy, badań i obserwacji, emocji, ruchu i muzyki. Zgromadzono tam gotowe jak i niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne (wymyślone
i wykonane przez nauczycielki), które dla małego dziecka są wspaniałą inspiracją do zabawy.

Na spotkaniach z rodzicami nauczycielki zapoznały uczestników z ideą projektu oraz założeniami teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Rodzice poznali różnorodne sposoby stymulowania  i rozbudzania zdolności swoich dzieci. Zaprezentowano arkusz obserwacji, który służy nauczycielkom do wyznaczenia kierunków dalszej pracy z dzieckiem
w aspekcie jego uzdolnień lub ewentualnych trudności. Prawidłowe rozpoznanie profilu inteligencji każdego przedszkolaka umożliwia także różnorodne projektowanie procesu edukacyjnego, w którym samo dziecko wybiera określoną aktywność, uczy się wykonywania powierzonych mu zadań w zespole oraz prezentuje efekty swojej pracy.

Ponadto od kilku lat wychowankowie uczestniczą w różnorodnych konkursach, przeglądach, festiwalach oraz akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych np. Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Form Teatralnych „Tęczowa scena” - organizator Przedszkole Miejskie Nr 43 w Łodzi, Festiwalu Twórczości Muzyczno-Ruchowej - organizator Przedszkole Miejskie  
Nr 155 w Łodzi, Konkursie Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej „Mali przyjaciele przyrody” - organizator Przedszkole Miejskie Nr 126 w Łodzi, Spartakiadach Przedszkolaków - organizator Szkoła Podstawowa Nr 190 w Łodzi, Szkoła Podstawowa Nr 174 w Łodzi

Jest to wspaniała okazja do promowania osiągnięć i umiejętności przedszkolaków w różnych sferach ich aktywności.

Przewidywane efekty wdrożenia:

Stymulowanie zainteresowań i zdolności małego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, przygotowanie do  pracy w zespole, prezentacji swoich możliwości i umiejętności na forum  grupy itp. Aktywizowanie rodziców do świadomego i aktywnego wspierania rozwoju swojego dziecka, kształtowania umiejętności kluczowych niezbędnych do skutecznego uczenia się
i zapewnienia w przyszłości dobrego startu w szkole.