I Kongres Edukacji Małego Dziecka

19 maja w Poznaniu odbył się I Kongres Edukacji Małego Dziecka zorganizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wspólnie z Fundacją Familijny Poznań. Wykład inauguracyjny wygłosił dyrektor Janusz Moos prezentując nowe wyzwania edukacyjne w aspekcie pełnienia przez nauczycieli ról coacha, mentora, facylitatora. W dalszej części spotkania doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zaprezentowali kierunki działań i przykłady dobrych praktyk w zakresie diagnozowania, współpracy z rodzicami, wytwarzania innowacyjnych rozwiązań w przedszkolach i pierwszym etapie edukacyjnym. W drugiej części kongresu doradcy przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące adaptacji, rozwijania zainteresowań artystycznych, wdrażania metody projektów, rozpoznawania i stymulowania inteligencji wielorakich.