Ekologiczna ścieżka sensoryczna przy Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi

Tytuł: Ekologiczna ścieżka sensoryczna  przy Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi

Autor/autorzy: dyrektor Joanna Matczak, Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 106

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak – doradca wychowania przedszkolnego

Ogród przy Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi jest efektem starań wielu osób. Na przestrzeni kilku lat wygląd ogrodu zmieniał się – stając się piękniejszym i atrakcyjniejszym miejscem dziecięcych zabaw. Opracowany przez członków Rady Pedagogicznej PM 106 projekt ma na celu zorganizowanie na terenie ogrodu szeroko pojętych działań edukacyjnych związanych
z uwrażliwianiem na ochronę środowiska najbliższego dziecku. Maria Montessori – autorka koncepcji pedagogicznej, w oparciu o którą pracuje Przedszkole 106, uważała, że zadaniem wychowania jest rozwijanie w dziecku zdolności do odpowiedzialności za świat i to, co zostało mu powierzone. Kierując się tą myślą, rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola 106 oraz jego pracownicy stworzyli miejsce, które umożliwia dzieciom bezpośredni kontakt
z materiałem przyrodniczym i doświadczanie go polisensorycznie (zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori).

Zorganizowana „Ekologiczna ścieżka sensoryczna” złożona jest z 6 odcinków wyłożonych: szyszkami, piaskiem, patykami, żwirem, korą dekoracyjną, kamieniami. Dzieci, poprzez kontakt z różnorodnym materiałem przyrodniczym, mają w zasięgu dłoni
(w dosłownym znaczeniu) namiastkę lasu lub parku. Zaaranżowanie w ogrodzie „Ekologicznej ścieżki sensorycznej”, pozwala doświadczać wrażeń przyrodniczych niemalże w każdej chwili. Na uwagę zasługuje fakt, iż w licznych pracach związanych z realizacją projektu, pomogło wielu rodziców dzieci  z Przedszkola Miejskiego nr 106.

W pobliżu utworzonej ścieżki posadzono drzewka i krzewy – sosny, brzozy, bzy, forsycje, jaśmin, bluszcz. Ponadto każda z pięciu grup przedszkolnych ma pod opieką swój gazon z posadzonymi kwiatami. Umożliwia to wdrażanie dzieci do opieki i odpowiedzialności                za własne rośliny. 

Oprócz ścieżki, stworzono, również stanowisko do układania mandal i kompozycji
z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Dzieci mają tam możliwość, zgodnie
z ustalonymi wcześniej zasadami, tworzyć swoje dzieła sztuki, bazując na tym, co naturalne
i bliskie człowiekowi. Zagospodarowano również tarasy w ogrodzie, na których znajdują się obecnie stanowiska do zabaw badawczych. Jeden z tarasów przeznaczony jest na zabawy badawcze, gdzie z wykorzystaniem stołu wodnego, dzieci doświadczają właściwości wody. Doskonalą umiejętność przelewania wody do naczyń, sprawdzają co pływa, co tonie, badają także, co rozpuszcza się w wodzie.

Drugi taras to miejsce idealne dla młodych badaczy, którzy chcą poznać okazy przyrody pod mikroskopem, próbują określić siłę wiejącego wiatru lub pragną doświadczyć ciężaru ważonych przedmiotów. Pomyślano również o zwierzętach. Swoje miejsce znalazł tu żółw, dla którego zbudowano specjalny wybieg. Dzieci obserwują codzienne „spacery” żółwia, dokarmiają go. W ogrodzie przedszkola zaprojektowano również miejsce do ćwiczeń ruchowych       na powietrzu: dzięki zabawom na równoważni dzieci rozwijają dużą motorykę oraz doskonalą świadomość swoich ruchów. Z kolei labirynt sznurowy rozwija ogólną sprawność oraz umożliwia doskonalenie zmysłu dotyku. Zadaniem dzieci poruszających się w labiryncie jest rozpoznanie za pomocą dotyku powieszonych na linach przedmiotów.

 

Efekty wdrożenia: Stymulowanie i rozbudzanie  zainteresowań bogactwem świata przyrody, pogłębianie świadomości ekologicznej małego odbiorcy,  uczenie się poprzez doświadczanie polisensoryczne, eksperymentowanie i badanie najbliższego środowiska, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą na terenie ogrodu przedszkolnego. Aktywizowanie rodziców do świadomego wspierania rozwoju swojego dziecka oraz czynnego włączania się w projekty edukacyjne wdrażane na terenie przedszkola.