Dziecięca ekspresja werbalna - PM 20

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Łodzi

Tytuł: Dziecięca ekspresja werbalna

Autor/autorzy: dyrektor Aleksandra Szymczak, nauczycielka:  Edyta Kaczanowska, Przedszkole Miejskie nr 20

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak – doradca wychowania przedszkolnego

„Są setki dróg prowadzących do sukcesu i wiele ,

wiele różnych zdolności, które pomogą go odnieść”

H. Gardner

Przedszkole wdraża do codziennej praktyki edukacyjnej nowoczesne koncepcje i metody pracy ukierunkowane na wspieranie rozwoju małego dziecka. Koncepcja pracy przedszkola jest ściśle związana projektowaniem procesy wychowawczo-dydaktycznego we wszystkich grupach wiekowych. Jej celem jest odkrywanie wielorakich indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz efektywne angażowanie rodziców w proces wspomagania, kształcenia i wychowania dziecka.

W bieżącym roku szkolnym działania nauczycieli skupiają się wokół „Dziecięcej edukacji werbalnej”. Zadaniem przedszkola jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji twórczej, językowej dziecka, poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką oraz teatrem. W działania edukacyjne włączane są także założenia dr Ireny Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma", które sprzyjają stymulowaniu u dzieci aktywności językowej. We wszystkich grupach wiekowych dzieci mają możliwość poprzez zabawę zapoznać się z tajnikami pisma oraz nauczyć się zapisywać własne imię na wizytówce. Zdaniem I. Majchrzak o nabyciu umiejętności czytania decyduje umysł i wzrok. Rozumienie słowa może i powinno wyprzedzać jego odczytanie „bo nie litery się czyta, lecz tylko ich sens”. Nowością tej metody jest to, że naukę czytania autorka nazywa nauką pisania i rozpoczyna ją od własnego imienia dziecka, ze względu na subiektywną odczuwalność jego ważności przez nie samo.

Wykorzystywana w codziennej pracy edukacyjnej metoda I. Majchrzak, daje możliwość stymulacji wszystkich sfer rozwoju małego dziecka. Pozwala na zminimalizowanie stresu, na które narażone jest małe dziecko w trakcie wczesnej nauki czytania oraz odniesienie sukcesu czytelniczego już w przedszkolu. Stwarza warunki do wykorzystania przez dziecko jego możliwości intelektualnych poprzez wprowadzenie metod twórczych. Nauczycielowi pozwala na indywidualną pracę z dzieckiem, we właściwym tempie i czasie. Rozbudza w dziecku, już w przedszkolu zamiłowanie do czytania,
z uwzględnieniem czynnika motywacyjno-emocjonalny, oraz umożliwia odniesienie sukcesu w szkole. Przykłady zabaw edukacyjnych w aspekcie wykorzystania tej metody
w przedszkolu są publikowane przez nauczycielkę na łamach miesięcznika „Bliżej przedszkola”.