„Jestem Łodzianinem, jestem Polakiem”. - PM 26

 Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 26 w Łodzi

Tytuł: „Jestem Łodzianinem, jestem Polakiem”.

Autor/autorzy: dyrektor Małgorzata Goszczyńska, nauczycielki/koordynatorki: Alina Wieczorek, Małgorzata Pietrasik, Przedszkole Miejskie nr 26

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Wychowanie patriotyczne to ważne ogniwo procesu uczenia się już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem nauczycieli przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Treści dotyczące wychowania patriotycznego, w większości programów ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego, co najbliższe dziecku do tego, co dalekie
i nieznane. W Przedszkolu Miejskim nr 26 od pięciu lat realizujemy projekt edukacyjny „Jestem Łodzianinem, jestem Polakiem”. Na początku,  w roku 2009 dotyczył tylko naszych przedszkolaków. Dzieci w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyły w różnorodnych zajęciach edukacyjnych ukierunkowanych na aspekt poznawania bliższego i dalszego rejonu/okolicy. Brały udział w wycieczkach np. do ZOO, Ogrodu Botanicznego, Muzeum Miasta Łodzi, Straży Pożarnej czy Teatrów „Pinokio”, „Arlekin”. Uczestniczyły także
w projektach artystycznych tj. konkursy plastyczne, literackie, muzyczne, teatralne,  które rozwijały ich zainteresowania w zakresie poznawania naszego miasta, okolicy, Ojczyzny.

We współpracy z Biblioteką Osiedlową zaprojektowaliśmy i zorganizowaliśmy konkurs wiedzy „Jestem Łodzianinem, jestem Polakiem”, który podsumowywał umiejętności
i kompetencje dzieci w obszarze wychowania patriotycznego. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszone zostały także dzieci z PM nr 192, PM nr 200 i PM
nr 215. Grupy przedszkolne były reprezentowane przez czteroosobowe drużyny eksperckie.  Uczestnicy w formie zabawowej wykonywali różnorodne zadania m.in. rozwiązywali zagadki związane z legendami Polski, układali puzzle – z ciekawymi miejscami Łodzi, odpowiadali na pytania związane z  twórczością np. Juliana Tuwima, Jana Brzechwy. Przedszkolaki wykazywały się także znajomością mapy Polski i jej symbolami narodowymi. Każdy zespół po zakończonym konkursie otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową związaną
z jego tematem. Jest to cykliczny projekt naszego przedszkola, który będzie uatrakcyjniany
i modyfikowany zgodnie z potrzebami i możliwościami małych uczestników.

Efekty wdrożenia: Stymulowanie zainteresowań małego dziecka swoim miastem, regionem, prezentowanie swoich możliwości i umiejętności na forum grupy, wyzwalanie ekspresji twórczej, językowej, uczenie się poprzez doświadczanie i świadome korzystanie z różnych źródeł informacji, integrowanie środowiska przedszkolnego i lokalnego, kształtowania umiejętności kluczowych niezbędnych do skutecznego uczenia się
i zapewnienia w przyszłości dobrego startu w szkole.